ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் புதிய அமைப்பாளர்கள் நியமனம்...!


ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியை மறுசீரமைக்கும் செயற்பாட்டின் கீழ், புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தொகுதி அமைப்பாளர்களுக்கு, ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் தலைவர் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன,  ஜனாதிபதி செயலகத்தில் வைத்து  நியமனக் கடிதங்களை வழங்கினார்.

அதற்கமைய புதிய தொகுதி அமைப்பாளர்களின் பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு. 
*கொழும்பு மாவட்டம் :
01. பைஸர் முஸ்தபா – மத்திய கொழும்பு தொகுதி
02. இசுர தேவப்பிரிய – மஹரகம தொகுதி
03. காமினி திலக்கசிறி – ஹோமாகம தொகுதி
04. பிரசன்ன சோலங்க ஆரச்சி - கொலன்னாவ தொகுதி
05. ஜனக்க ரணவக்க – கோட்டே தொகுதி
06. கீர்த்தி உடவத்த – தெஹிவளை தொகுதி
07. சுமித் சொய்ஸா – அவிசாவளை தொகுதி
08. மொஹம்மட் மன்ஸில் – கொழும்பு மேற்கு தொகுதி
*மாத்தறை மாவட்டம்
09. விஜய தஹநாயக்க – தெனியாய தொகுதி
10. சந்திம ராசபுத்திரி – மாத்தறை தொகுதி
11. ஹேமால் குணசேகர – வெலிகம தொகுதி
12. நிலங்க ஹெந்தாவிதாரண- தெவிநுவர தொகுதி
*காலி மாவட்டம்
13. ஷான் விஜயலால் டி சில்வா- அம்பலாங்கொடை தொகுதி
14. நிஷாந்த முத்துஹெட்டிகம – பத்தேகம தொகுதி
15. தயாரத்ன டி சில்வா – பலப்பிட்டி தொகுதி
16. அமில கர்ஷன காரியவசம் - பென்தர எல்பிட்டிய தொகுதி
17. சுசந்த லால் ஜயவீர – ஹரன்தெனிய தொகுதி
18. திசர குணசிங்க – ஹபராதுவ தொகுதி
19. மொத்சறி டி சில்வா – காலி தொகுதி
20. அசங்க மென்டிஸ் குணசேகர- ரத்கம தொகுதி
21. திருமதி சம்பிக்கா நிரஞ்ஜலி – ஹினிதும தொகுதி (இணை)
22. பி.குருசிங்க – ஹினிதும தொகுதி (இணை)
*பதுளை மாவட்டம்
23. நிமல் சிறிபால டி சில்வா – பதுளை தொகுதி
24. டிலான் பெரேரா – ஹாலியெல தொகுதி
25. சாமர சம்பத் தஸநாயக்க - பசறை தொகுதி
26. டாக்டர்  ரோஹண புஷ்பகுமார – பண்டாரவளை தொகுதி
27. எஸ்.ஏ.ஆர்.பந்துசேன – வெலிமட தொகுதி
28. ரவி குணவர்தன – வெலிமட தொகுதி (இணை)
29. கே.பி.குணவர்தன – மஹியங்கனை தொகுதி
30. ரசிக்க தேசப்பிரிய ரத்நாயக்க - பதுளை மாவட்ட அமைப்பாளர்
31. மொஹம்மது இல்யாஸ் – பதுளை மாவட்ட அமைப்பாளர் (முஸ்லிம் பிரதேசம்)
*கண்டி மாவட்டம்
32. தி.மு.ஜயரத்ன – கம்பளை தொகுதி
33. எஸ்.பி.திசாநாயக்க – ஹேவாஹெட்ட தொகுதி
34. எதிரிவீர வீரவர்த்தன – ஹாரிஸ்பத்துவ தொகுதி
35. மஹிந்த அபேகோன் – கண்டி தொகுதி
36. லின்டன் விஜயசிங்க – தெல்தெனிய தொகுதி
37. சமரஜீவ பண்டார வெலகெதர - பாத்ததும்பற தொகுதி
*நுவரேலியா மாவட்டம்
38. டபிள்யு.ஜீ. ரணசிங்க – மஸ்கெலிய தொகுதி
39. நாரத பண்டார திசாநாயக்க - ஹங்குரன்கெத்த தொகுதி (இணை)
40. ஜகத் சமரஹேவா – வலப்பனை தொகுதி
*இரத்தினபுரி மாவட்டம்
41. அத்துல ராஹுபத்த – பெல்மதுல்ல  தொகுதி
42. பிரபாத் பானு மனுப்பிரிய – பலாங்கொடை தொகுதி
43. மியுரு பாஷித்த தியனகே – நிவிதிகல தொகுதி
44. சலித்த கருணாரத்ன – கலவான தொகுதி
45. ஷாந்த ரத்நாயக்க – கொலொன்ன தொகுதி
46. உபாலி சந்திரசேன – ரக்குவானை தொகுதி
47. சரத் சந்தநாயக்க – எஹெலியகொடை தொகுதி
Share on Google Plus

About Kayathri

எமது தளம் பற்றிய உங்கள் கருத்துக்கள் வரவேற்கத்தக்கது. உங்கள் கருத்துக்களை tamilnewsking@gmail.com என்ற மின்அஞ்சல் முகவரிக்க அனுப்பிவையுங்கள். நன்றி

0 comments:

Post a Comment